Traditional

郊廟歌辭·禪社首樂章·靈具醉

靈具醉,杳熙熙。
靈將往,眇禗禗。
顧明德,吐正辭。
爛遺光,流禎祺。

Simplified

郊庙歌辞·禅社首乐章·灵具醉

灵具醉,杳熙熙。
灵将往,眇禗禗。
顾明德,吐正辞。
烂遗光,流祯祺。

Pronunciation

jiāo miào gē cí · chán shè shǒu lè zhāng · líng jù zuì

líng jù zuì , yǎo xī xī 。
líng jiāng wǎng , miǎo sī sī 。
gù míng dé , tǔ zhèng cí 。
làn yí guāng , liú zhēn qí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.