Traditional

郊行值雪詩

風雲俱慘慘。
原野共茫茫。
雪花開六出。
冰珠映九光。
還如驅玉馬。
暫似獵銀獐。
陣雲全不動。
寒山無物香。
薛君一狐白。
唐侯調骕骦。
寒關日欲暮。
披雪渡河梁。

Simplified

郊行值雪诗

风云俱惨惨。
原野共茫茫。
雪花开六出。
冰珠映九光。
还如驱玉马。
暂似猎银獐。
阵云全不动。
寒山无物香。
薛君一狐白。
唐侯调骕骦。
寒关日欲暮。
披雪渡河梁。

Pronunciation

jiāo xíng zhí xuě shī

fēng yún jù cǎn cǎn , yuán yě gòng máng máng , xuě huā kāi liù chū , bīng zhū yìng jiǔ guāng , huán rú qū yù mǎ , zàn sì liè yín zhāng , zhèn yún quán bù dòng , hán shān wú wù xiāng , xuē jūn yī hú bái , táng hóu diào sù shuāng , hán guān rì yù mù , pī xuě dù hé liáng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.