Traditional

郊行夜歸書觸目

老翁病起厭端居,隨意東西不問途。
霜野草枯鷹欲下,江天雲濕雁相呼。
空垣破竈逃租屋,青幔紅燈賣酒爐。
未畏還家踏泥潦,園丁持炬小兒扶。

Simplified

郊行夜归书触目

老翁病起厌端居,随意东西不问途。
霜野草枯鹰欲下,江天云湿雁相呼。
空垣破灶逃租屋,青幔红灯卖酒炉。
未畏还家踏泥潦,园丁持炬小儿扶。

Pronunciation

jiāo xíng yè guī shū chù mù

lǎo wēng bìng qǐ yàn duān jū , suí yì dōng xī bù wèn tú 。
shuāng yě cǎo kū yīng yù xià , jiāng tiān yún shī yàn xiāng hū 。
kōng yuán pò zào táo zū wū , qīng màn hóng dēng mài jiǔ lú 。
wèi wèi huán jiā tà ní lǎo , yuán dīng chí jù xiǎo ér fú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.