Traditional

郊行

春郊無處不堪行,滿路人家笑語聲。
賣劍買牛知盜息,乞漿得酒喜時平。
西村日落川雲暝,東嶺虹收海氣清。
農事方興戒遊惰,為君來往主齊盟。

Simplified

郊行

春郊无处不堪行,满路人家笑语声。
卖剑买牛知盗息,乞浆得酒喜时平。
西村日落川云暝,东岭虹收海气清。
农事方兴戒游惰,为君来往主齐盟。

Pronunciation

jiāo xíng

chūn jiāo wú chǔ bù kān xíng , mǎn lù rén jiā xiào yǔ shēng 。
mài jiàn mǎi niú zhī dào xī , qǐ jiāng dé jiǔ xǐ shí píng 。
xī cūn rì luò chuān yún míng , dōng lǐng hóng shōu hǎi qì qīng 。
nóng shì fāng xīng jiè yóu duò , wéi jūn lái wǎng zhǔ qí méng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.