Traditional

鄭女彈箏歌

鄭女八歲能彈箏,春風吹落天上聲。
一聲雍門淚承睫,兩聲赤鯉露鬐鬣,三聲白猿臂拓頰。
鄭女出參丈人時,落花惹斷遊空絲。
高樓不掩許聲出,羞殺百舌黃鶯兒。

Simplified

郑女弹筝歌

郑女八岁能弹筝,春风吹落天上声。
一声雍门泪承睫,两声赤鲤露鬐鬣,三声白猿臂拓颊。
郑女出参丈人时,落花惹断游空丝。
高楼不掩许声出,羞杀百舌黄莺儿。

Pronunciation

zhèng nǚ dàn zhēng gē

zhèng nǚ bā suì néng dàn zhēng , chūn fēng chuī luò tiān shàng shēng 。
yī shēng yōng mén lèi chéng jié , liǎng shēng chì lǐ lù qí liè , sān shēng bái yuán bì tuò jiá 。
zhèng nǚ chū cān zhàng rén shí , luò huā rě duàn yóu kōng sī 。
gāo lóu bù yǎn xǔ shēng chū , xiū shā bǎi shé huáng yīng ér 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.