Traditional

郡中即事

漫漫潮初平,熙熙春日至。
空闊遠江山,晴明好天氣。
外有適意物,中無系心事。
數篇對竹吟,一杯望雲醉。
行攜杖扶力,臥讀書取睡。
久養病形骸,深諳閑氣味。
遙思九城陌,擾擾趨名利。
今朝是雙日,朝謁多軒騎。
寵者防悔尤,權者懷憂畏。
為報高車蓋,恐非真富貴。

Simplified

郡中即事

漫漫潮初平,熙熙春日至。
空阔远江山,晴明好天气。
外有适意物,中无系心事。
数篇对竹吟,一杯望云醉。
行携杖扶力,卧读书取睡。
久养病形骸,深谙闲气味。
遥思九城陌,扰扰趋名利。
今朝是双日,朝谒多轩骑。
宠者防悔尤,权者怀忧畏。
为报高车盖,恐非真富贵。

Pronunciation

jùn zhōng jí shì

màn màn cháo chū píng , xī xī chūn rì zhì 。
kōng kuò yuǎn jiāng shān , qíng míng hǎo tiān qì 。
wài yǒu shì yì wù , zhōng wú xì xīn shì 。
shù piān duì zhú yín , yī bēi wàng yún zuì 。
xíng xié zhàng fú lì , wò dú shū qǔ shuì 。
jiǔ yǎng bìng xíng hái , shēn ān xián qì wèi 。
yáo sī jiǔ chéng mò , rǎo rǎo qū míng lì 。
jīn zhāo shì shuāng rì , zhāo yè duō xuān qí 。
chǒng zhě fáng huǐ yóu , quán zhě huái yōu wèi 。
wéi bào gāo chē gài , kǒng fēi zhēn fù guì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.