Traditional

郡中春宴,因贈諸客

仆本儒家子,待詔金馬門。
塵忝親近地,孤負聖明恩。
一旦奉優詔,萬裏牧遠人。
可憐島夷帥,自稱為使君。
身騎牂牁馬,口食塗江鱗。
暗淡緋衫故,斕斑白發新。
是時歲二月,玉歷布春分。
頒條示皇澤,命宴及良辰。
冉冉趨府吏,蚩蚩聚州民。
有如蟄蟲鳥,亦應天地春。
薰草席鋪座,藤枝酒註樽。
中庭無平地,高下隨所陳。
蠻鼓聲坎坎,巴女舞蹲蹲。
使君居上頭,掩口語眾賓。
勿笑風俗陋,勿欺官府貧。
蜂巢與蟻穴,隨分有君臣。

Simplified

郡中春宴,因赠诸客

仆本儒家子,待诏金马门。
尘忝亲近地,孤负圣明恩。
一旦奉优诏,万里牧远人。
可怜岛夷帅,自称为使君。
身骑牂牁马,口食涂江鳞。
暗淡绯衫故,斓斑白发新。
是时岁二月,玉历布春分。
颁条示皇泽,命宴及良辰。
冉冉趋府吏,蚩蚩聚州民。
有如蛰虫鸟,亦应天地春。
薰草席铺座,藤枝酒注樽。
中庭无平地,高下随所陈。
蛮鼓声坎坎,巴女舞蹲蹲。
使君居上头,掩口语众宾。
勿笑风俗陋,勿欺官府贫。
蜂巢与蚁穴,随分有君臣。

Pronunciation

jùn zhōng chūn yàn , yīn zèng zhū kè

pū běn rú jiā zǐ , dài zhào jīn mǎ mén 。
chén tiǎn qīn jìn dì , gū fù shèng míng ēn 。
yī dàn fèng yōu zhào , wàn lǐ mù yuǎn rén 。
kě lián dǎo yí shuài , zì chēng wéi shǐ jūn 。
shēn qí zāng kē mǎ , kǒu shí tú jiāng lín 。
àn dàn fēi shān gù , lán bān bái fā xīn 。
shì shí suì èr yuè , yù lì bù chūn fēn 。
bān tiáo shì huáng zé , mìng yàn jí liáng chén 。
rǎn rǎn qū fǔ lì , chī chī jù zhōu mín 。
yǒu rú zhé chóng niǎo , yì yīng tiān dì chūn 。
xūn cǎo xí pū zuò , téng zhī jiǔ zhù zūn 。
zhōng tíng wú píng dì , gāo xià suí suǒ chén 。
mán gǔ shēng kǎn kǎn , bā nǚ wǔ dūn dūn 。
shǐ jūn jū shàng tóu , yǎn kǒu yǔ zhòng bīn 。
wù xiào fēng sú lòu , wù qī guān fǔ pín 。
fēng cháo yǔ yǐ xué , suí fēn yǒu jūn chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.