Traditional

郡廳有樹,晚榮早雕,人不識名,因題其上

潯陽郡廳後,有樹不知名。
秋先梧桐落,春後桃李榮。
五月始萌動,八月已雕零。
左右皆松桂,四時郁青青。
豈量雨露恩,沾濡不均平。
榮枯各有分,天地本無情。
顧我亦相類,早衰向晚成。
形骸少多病,三十不豐盈。
毛鬢早改變,四十白髭生。
誰教兩蕭索,相對此江城?

Simplified

郡厅有树,晚荣早凋,人不识名,因题其上

浔阳郡厅后,有树不知名。
秋先梧桐落,春后桃李荣。
五月始萌动,八月已凋零。
左右皆松桂,四时郁青青。
岂量雨露恩,沾濡不均平。
荣枯各有分,天地本无情。
顾我亦相类,早衰向晚成。
形骸少多病,三十不丰盈。
毛鬓早改变,四十白髭生。
谁教两萧索,相对此江城?

Pronunciation

jùn tīng yǒu shù , wǎn róng zǎo diāo , rén bù shí míng , yīn tí qí shàng

xún yáng jùn tīng hòu , yǒu shù bù zhī míng 。
qiū xiān wú tóng luò , chūn hòu táo lǐ róng 。
wǔ yuè shǐ méng dòng , bā yuè yǐ diāo líng 。
zuǒ yòu jiē sōng guì , sì shí yù qīng qīng 。
qǐ liáng yǔ lù ēn , zhān rú bù jūn píng 。
róng kū gè yǒu fēn , tiān dì běn wú qíng 。
gù wǒ yì xiāng lèi , zǎo shuāi xiàng wǎn chéng 。
xíng hái shǎo duō bìng , sān shí bù fēng yíng 。
máo bìn zǎo gǎi biàn , sì shí bái zī shēng 。
shuí jiào liǎng xiāo suǒ , xiāng duì cǐ jiāng chéng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.