Traditional

郡齋暇日,辱常州陳郎中使君《早春晚坐水西

新年多暇日,晏起褰簾坐。
睡足心更慵,日高頭未裹。
徐傾下藥酒,稍爇煎茶火。
誰伴寂寥身?
無弦琴在左。
遙思毗陵館,春深物裊娜。
波拂黃柳梢,風搖白梅朵。
衙門排曉戟,鈴閣開朝鎖。
太守水西來,朱衣垂素舸。
良晨不易得,佳會無由果。
五馬正相望,雙魚忽前墮。
魚中獲瑰寶,持玩何磊砢。
一百六十言,字字靈珠顆。
上申心款曲,下敘時坎坷。
才富不如君,道孤還似我。
敢辭官遠慢,且貴身安妥。
勿復問榮枯,冥心無不可。

Simplified

郡斋暇日,辱常州陈郎中使君《早春晚坐水西

新年多暇日,晏起褰帘坐。
睡足心更慵,日高头未裹。
徐倾下药酒,稍爇煎茶火。
谁伴寂寥身?
无弦琴在左。
遥思毗陵馆,春深物袅娜。
波拂黄柳梢,风摇白梅朵。
衙门排晓戟,铃阁开朝锁。
太守水西来,朱衣垂素舸。
良晨不易得,佳会无由果。
五马正相望,双鱼忽前堕。
鱼中获瑰宝,持玩何磊砢。
一百六十言,字字灵珠颗。
上申心款曲,下叙时坎坷。
才富不如君,道孤还似我。
敢辞官远慢,且贵身安妥。
勿复问荣枯,冥心无不可。

Pronunciation

jùn zhāi xiá rì , rǔ cháng zhōu chén láng zhōng shǐ jūn < zǎo chūn wǎn zuò shuǐ xī

xīn nián duō xiá rì , yàn qǐ qiān lián zuò 。
shuì zú xīn gēng yōng , rì gāo tóu wèi guǒ 。
xú qīng xià yào jiǔ , shāo ruò jiān chá huǒ 。
shuí bàn jì liáo shēn ?
wú xián qín zài zuǒ 。
yáo sī pí líng guǎn , chūn shēn wù niǎo nà 。
bō fú huáng liǔ shāo , fēng yáo bái méi duǒ 。
yá mén pái xiǎo jǐ , líng gé kāi zhāo suǒ 。
tài shǒu shuǐ xī lái , zhū yī chuí sù gě 。
liáng chén bù yì dé , jiā huì wú yóu guǒ 。
wǔ mǎ zhèng xiāng wàng , shuāng yú hū qián duò 。
yú zhōng huò guī bǎo , chí wán hé lěi kē 。
yī bǎi liù shí yán , zì zì líng zhū kē 。
shàng shēn xīn kuǎn qū , xià xù shí kǎn kē 。
cái fù bù rú jūn , dào gū huán sì wǒ 。
gǎn cí guān yuǎn màn , qiě guì shēn ān tuǒ 。
wù fù wèn róng kū , míng xīn wú bù kě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.