Traditional

郡西亭偶詠

常愛西亭面北林,公私塵事不能侵。
共閑作伴無如鶴,與老相宜隻有琴。
莫遣是非分作界,須教吏隱合為心。
可憐此道人皆見,但要修行功用深。

Simplified

郡西亭偶咏

常爱西亭面北林,公私尘事不能侵。
共闲作伴无如鹤,与老相宜只有琴。
莫遣是非分作界,须教吏隐合为心。
可怜此道人皆见,但要修行功用深。

Pronunciation

jùn xī tíng ǒu yǒng

cháng ài xī tíng miàn běi lín , gōng sī chén shì bù néng qīn 。
gòng xián zuò bàn wú rú hè , yǔ lǎo xiāng yí zhī yǒu qín 。
mò qiǎn shì fēi fēn zuò jiè , xū jiào lì yǐn hé wéi xīn 。
kě lián cǐ dào rén jiē jiàn , dàn yào xiū xíng gōng yòng shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.