Traditional

鄖上送韋司士歸上都舊業(司士即鄭公之孫,

前朝舊業想遺塵,今日他鄉獨爾身。
鄖地國除為過客,杜陵家在有何人。
蒼苔白露生三徑,古木寒蟬滿四鄰。
西去茫茫問歸路,關河漸近淚盈巾。

Simplified

郧上送韦司士归上都旧业(司士即郑公之孙,

前朝旧业想遗尘,今日他乡独尔身。
郧地国除为过客,杜陵家在有何人。
苍苔白露生三径,古木寒蝉满四邻。
西去茫茫问归路,关河渐近泪盈巾。

Pronunciation

yún shàng sòng wéi sī shì guī shàng dū jiù yè ( sī shì jí zhèng gōng zhī sūn ,

qián zhāo jiù yè xiǎng yí chén , jīn rì tā xiāng dú ěr shēn 。
yún dì guó chú wéi guò kè , dù líng jiā zài yǒu hé rén 。
cāng tái bái lù shēng sān jìng , gǔ mù hán chán mǎn sì lín 。
xī qù máng máng wèn guī lù , guān hé jiàn jìn lèi yíng jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.