Traditional

郭氏山林十六詠月峽

我昔泝三峽,仰天如匹練。
安得中天月,正用此時見。

Simplified

郭氏山林十六詠月峡

我昔泝三峡,仰天如匹练。
安得中天月,正用此时见。

Pronunciation

guō shì shān lín shí liù yǒng yuè xiá

wǒ xī sù sān xiá , yǎng tiān rú pǐ liàn 。
ān dé zhōng tiān yuè , zhèng yòng cǐ shí jiàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.