Traditional

郭氏山林十六詠閟雲關

白雲如高人,擇友尚傲世。
朱門客三千,一點不可致。

Simplified

郭氏山林十六詠閟雲关

白雲如高人,择友尚傲世。
朱门客三千,一点不可致。

Pronunciation

guō shì shān lín shí liù yǒng bì yún guān

bái yún rú gāo rén , zé yǒu shàng ào shì 。
zhū mén kè sān qiān , yī diǎn bù kě zhì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.