Traditional

郭虛舟相訪

朝暖就南軒,暮寒歸後屋。
晚酌一兩杯,夜棋三四局。
寒灰埋暗火,曉焰凝殘燭。
不嫌貧冷人,時來同一宿。

Simplified

郭虚舟相访

朝暖就南轩,暮寒归后屋。
晚酌一两杯,夜棋三四局。
寒灰埋暗火,晓焰凝残烛。
不嫌贫冷人,时来同一宿。

Pronunciation

guō xū zhōu xiāng fǎng

zhāo nuǎn jiù nán xuān , mù hán guī hòu wū 。
wǎn zhuó yī liǎng bēi , yè qí sān sì jú 。
hán huī mái àn huǒ , xiǎo yàn níng cán zhú 。
bù xián pín lěng rén , shí lái tóng yī sù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.