Traditional

鄱陽大雲寺一公房

盡日陪遊處,斜陽竹院清。
定中觀有漏,言外證無生。
色界聊傳法,空門不用情。
欲知相去近,鐘鼓兩聞聲。

Simplified

鄱阳大云寺一公房

尽日陪游处,斜阳竹院清。
定中观有漏,言外证无生。
色界聊传法,空门不用情。
欲知相去近,钟鼓两闻声。

Pronunciation

pó yáng dà yún sì yī gōng fáng

jìn rì péi yóu chǔ , xié yáng zhú yuàn qīng 。
dìng zhōng guān yǒu lòu , yán wài zhèng wú shēng 。
sè jiè liáo chuán fǎ , kōng mén bù yòng qíng 。
yù zhī xiāng qù jìn , zhōng gǔ liǎng wén shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.