Traditional

酅公合祔挽歌

草露前朝事,荊茅聖主封。
空傳餘竹帛,永絕舊歌鐘。
清鏡無雙影,窮泉有幾重。
笳簫最悲處,風入九原松。

Simplified

酅公合祔挽歌

草露前朝事,荆茅圣主封。
空传馀竹帛,永绝旧歌钟。
清镜无双影,穷泉有几重。
笳箫最悲处,风入九原松。

Pronunciation

xī gōng hé fù wǎn gē

cǎo lù qián zhāo shì , jīng máo shèng zhǔ fēng 。
kōng chuán yú zhú bó , yǒng jué jiù gē zhōng 。
qīng jìng wú shuāng yǐng , qióng quán yǒu jī zhòng 。
jiā xiāo zuì bēi chǔ , fēng rù jiǔ yuán sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.