Traditional

酬嚴十八郎中見示

口厭含香握厭蘭,紫微青瑣舉頭看。
忽驚鬢後蒼浪發,未得心中本分官。
夜酌滿容花色暖,秋吟切骨玉聲寒。
承明長短君應入,莫憶家江七裏灘。

Simplified

酬严十八郎中见示

口厌含香握厌兰,紫微青琐举头看。
忽惊鬓后苍浪发,未得心中本分官。
夜酌满容花色暖,秋吟切骨玉声寒。
承明长短君应入,莫忆家江七里滩。

Pronunciation

chóu yán shí bā láng zhōng jiàn shì

kǒu yàn hán xiāng wò yàn lán , zǐ wēi qīng suǒ jǔ tóu kàn 。
hū jīng bìn hòu cāng làng fā , wèi dé xīn zhōng běn fēn guān 。
yè zhuó mǎn róng huā sè nuǎn , qiū yín qiē gǔ yù shēng hán 。
chéng míng cháng duǎn jūn yīng rù , mò yì jiā jiāng qī lǐ tān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.