Traditional

酬嚴給事

嬴女偷乘鳳去時,洞中潛歇弄瓊枝。
不緣啼鳥春饒舌,青瑣仙郎可得知。

Simplified

酬严给事

嬴女偷乘凤去时,洞中潜歇弄琼枝。
不缘啼鸟春饶舌,青琐仙郎可得知。

Pronounciation

chóu yán gěi shì

yíng nǚ tōu chéng fèng qù shí , dòng zhōng qián xiē nòng qióng zhī 。
bù yuán tí niǎo chūn ráo shé , qīng suǒ xiān láng kě dé zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.