Traditional

酬令狐留守尚書見贈十韻

長慶清風在,夔龍燮理余。
太和膏雨降,周邵保厘初。
嵩少當宮署,伊瀍入禁渠。
曉關開玉兔,夕鑰納銀魚。
舊眷憐移疾,新吟念索居。
離聲雙白鸝,行色一籃輿。
罷免無余俸,休閑有敝廬。
慵於嵇叔夜,渴似馬相如。
酒每蒙酤我,詩嘗許起予。
洛中歸計定,一半為尚書。

Simplified

酬令狐留守尚书见赠十韵

长庆清风在,夔龙燮理余。
太和膏雨降,周邵保厘初。
嵩少当宫署,伊瀍入禁渠。
晓关开玉兔,夕钥纳银鱼。
旧眷怜移疾,新吟念索居。
离声双白鹂,行色一篮舆。
罢免无余俸,休闲有敝庐。
慵于嵇叔夜,渴似马相如。
酒每蒙酤我,诗尝许起予。
洛中归计定,一半为尚书。

Pronunciation

chóu líng hú liú shǒu shàng shū jiàn zèng shí yùn

cháng qìng qīng fēng zài , kuí lóng xiè lǐ yú 。
tài hé gāo yǔ jiàng , zhōu shào bǎo lí chū 。
sōng shǎo dāng gōng shǔ , yī chán rù jīn qú 。
xiǎo guān kāi yù tù , xī yuè nà yín yú 。
jiù juàn lián yí jí , xīn yín niàn suǒ jū 。
lí shēng shuāng bái lí , xíng sè yī lán yú 。
bà miǎn wú yú fèng , xiū xián yǒu bì lú 。
yōng yú jí shū yè , kě sì mǎ xiāng rú 。
jiǔ měi mēng gū wǒ , shī cháng xǔ qǐ yú 。
luò zhōng guī jì dìng , yī bàn wéi shàng shū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.