Traditional

酬信州劉侍郎兄

劉兄本知命,屈伸不介懷。
南州管靈山,可惜曠土棲。
樵隱同一徑,竹樹薄西齋。
鳥陵嶂合杳,月配波徘徊。
薄宦修禮數,長景謝譚諧。
願為南州民,輸稅事鉏犁。
胡為走不止,風雨驚邅回。

Simplified

酬信州刘侍郎兄

刘兄本知命,屈伸不介怀。
南州管灵山,可惜旷土栖。
樵隐同一径,竹树薄西斋。
鸟陵嶂合杳,月配波徘徊。
薄宦修礼数,长景谢谭谐。
愿为南州民,输税事鉏犁。
胡为走不止,风雨惊邅回。

Pronunciation

chóu xìn zhōu liú shì láng xiōng

liú xiōng běn zhī mìng , qū shēn bù jiè huái 。
nán zhōu guǎn líng shān , kě xī kuàng tǔ qī 。
qiáo yǐn tóng yī jìng , zhú shù báo xī zhāi 。
niǎo líng zhàng hé yǎo , yuè pèi bō pái huái 。
báo huàn xiū lǐ shù , cháng jǐng xiè tán xié 。
yuàn wéi nán zhōu mín , shū shuì shì chú lí 。
hú wéi zǒu bù zhǐ , fēng yǔ jīng zhān huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.