Traditional

酬包諫議佶見寄之什

佐郡愧頑疏,殊方親裏閭。
家貧寒未度,身老歲將除。
過雪山僧至,依陽野客舒。
藥陳隨遠宦,梅發對幽居。
落日棲鸮鳥,行人遺鯉魚。
高文不可和,空愧學相如。

Simplified

酬包谏议佶见寄之什

佐郡愧顽疏,殊方亲里闾。
家贫寒未度,身老岁将除。
过雪山僧至,依阳野客舒。
药陈随远宦,梅发对幽居。
落日栖鸮鸟,行人遗鲤鱼。
高文不可和,空愧学相如。

Pronunciation

chóu bāo jiàn yì jí jiàn jì zhī shí

zuǒ jùn kuì wán shū , shū fāng qīn lǐ lǘ 。
jiā pín hán wèi dù , shēn lǎo suì jiāng chú 。
guò xuě shān sēng zhì , yī yáng yě kè shū 。
yào chén suí yuǎn huàn , méi fā duì yōu jū 。
luò rì qī xiāo niǎo , xíng rén yí lǐ yú 。
gāo wén bù kě hé , kōng kuì xué xiāng rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.