Traditional

酬盧十一過宿

乞還方未遂,日夕望雲林。
況復逢春草,何勞問此心。
閉門公務散,枉策故情深。
遙夜他鄉酒,同君梁甫吟。

Simplified

酬卢十一过宿

乞还方未遂,日夕望云林。
况复逢春草,何劳问此心。
闭门公务散,枉策故情深。
遥夜他乡酒,同君梁甫吟。

Pronunciation

chóu lú shí yī guò sù

qǐ huán fāng wèi suì , rì xī wàng yún lín 。
kuàng fù féng chūn cǎo , hé láo wèn cǐ xīn 。
bì mén gōng wù sàn , wǎng cè gù qíng shēn 。
yáo yè tā xiāng jiǔ , tóng jūn liáng fǔ yín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.