Traditional

酬吳七見寄

曲江有病客,尋常多掩關。
又聞馬死來,不出身更閑。
聞有送書者,自起出門看。
素緘署丹字,中有瓊瑤篇。
口吟耳自聽,當暑忽翛然。
似漱寒玉水,如聞商風弦。
首章嘆時節,末句思笑言。
懶慢不相訪,隔街如隔山。
嘗聞陶潛語,心遠地自偏。
君住安邑裏,左右車徒喧。
竹藥閉深院,琴樽開小軒。
誰知市南地,轉作壺中天。
君本上清人,名在石堂間。
不知有何過,謫作人間仙。
常恐歲月滿,飄然歸紫煙。
莫忘蜉蝣內,進士有同年。

Simplified

酬吴七见寄

曲江有病客,寻常多掩关。
又闻马死来,不出身更闲。
闻有送书者,自起出门看。
素缄署丹字,中有琼瑶篇。
口吟耳自听,当暑忽翛然。
似漱寒玉水,如闻商风弦。
首章叹时节,末句思笑言。
懒慢不相访,隔街如隔山。
尝闻陶潜语,心远地自偏。
君住安邑里,左右车徒喧。
竹药闭深院,琴樽开小轩。
谁知市南地,转作壶中天。
君本上清人,名在石堂间。
不知有何过,谪作人间仙。
常恐岁月满,飘然归紫烟。
莫忘蜉蝣内,进士有同年。

Pronunciation

chóu wú qī jiàn jì

qū jiāng yǒu bìng kè , xún cháng duō yǎn guān 。
yòu wén mǎ sǐ lái , bù chū shēn gēng xián 。
wén yǒu sòng shū zhě , zì qǐ chū mén kàn 。
sù jiān shǔ dān zì , zhōng yǒu qióng yáo piān 。
kǒu yín ěr zì tīng , dāng shǔ hū xiāo rán 。
sì shù hán yù shuǐ , rú wén shāng fēng xián 。
shǒu zhāng tàn shí jié , mò jù sī xiào yán 。
lǎn màn bù xiāng fǎng , gé jiē rú gé shān 。
cháng wén táo qián yǔ , xīn yuǎn dì zì piān 。
jūn zhù ān yì lǐ , zuǒ yòu chē tú xuān 。
zhú yào bì shēn yuàn , qín zūn kāi xiǎo xuān 。
shuí zhī shì nán dì , zhuǎn zuò hú zhōng tiān 。
jūn běn shàng qīng rén , míng zài shí táng jiān 。
bù zhī yǒu hé guò , zhé zuò rén jiān xiān 。
cháng kǒng suì yuè mǎn , piāo rán guī zǐ yān 。
mò wàng fú yóu nèi , jìn shì yǒu tóng nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.