Traditional

酬周協律

五十錢唐守,應為送老官。
濫蒙辭客愛,猶作近臣看。
鑿落愁須飲,琵琶悶遣彈。
白頭雖強醉,不似少年歡。

Simplified

酬周协律

五十钱唐守,应为送老官。
滥蒙辞客爱,犹作近臣看。
凿落愁须饮,琵琶闷遣弹。
白头虽强醉,不似少年欢。

Pronunciation

chóu zhōu xié lǜ

wǔ shí qián táng shǒu , yīng wéi sòng lǎo guān 。
làn mēng cí kè ài , yóu zuò jìn chén kàn 。
záo luò chóu xū yǐn , pí pá mèn qiǎn dàn 。
bái tóu suī qiáng zuì , bù sì shǎo nián huān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.