Traditional

酬和元九東川路詩十二首 

十二篇皆因新境追憶舊事,不能一一曲敘,但隨而和之,唯予與元知之耳

Simplified

酬和元九东川路诗十二首 

十二篇皆因新境追忆旧事,不能一一曲叙,但随而和之,唯予与元知之耳

Pronunciation

chóu hé yuán jiǔ dōng chuān lù shī shí èr shǒu

shí èr piān jiē yīn xīn jìng zhuī yì jiù shì , bù néng yī yī qū xù , dàn suí ér hé zhī , wéi yú yǔ yuán zhī zhī ěr

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.