Traditional

酬哥舒大見贈

去歲歡遊何處去,曲江西岸杏園東。
花下忘歸因美景,尊前勸酒是春風。
各從微宦風塵裏,共度流年離別中。
今日相逢愁又喜,八人分散兩人同。

Simplified

酬哥舒大见赠

去岁欢游何处去,曲江西岸杏园东。
花下忘归因美景,尊前劝酒是春风。
各从微宦风尘里,共度流年离别中。
今日相逢愁又喜,八人分散两人同。

Pronunciation

chóu gē shū dà jiàn zèng

qù suì huān yóu hé chǔ qù , qū jiāng xī àn xìng yuán dōng 。
huā xià wàng guī yīn měi jǐng , zūn qián quàn jiǔ shì chūn fēng 。
gè cóng wēi huàn fēng chén lǐ , gòng dù liú nián lí bié zhōng 。
jīn rì xiāng féng chóu yòu xǐ , bā rén fēn sàn liǎng rén tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.