Traditional

酬唐起居前後見寄二首

愁人空望國,驚鳥不歸林。
莫話彈冠事,誰知結襪心。
霜雕樹吹斷,土蝕劍痕深。
欲作懷沙賦,明時恥自沈。
何處吊靈均,江邊一老人。
漢儀君已接,楚奏我空頻。
直道其如命,平生不負神。
自傷庚子日,鵩鳥上承塵。

Simplified

酬唐起居前后见寄二首

愁人空望国,惊鸟不归林。
莫话弹冠事,谁知结袜心。
霜凋树吹断,土蚀剑痕深。
欲作怀沙赋,明时耻自沉。
何处吊灵均,江边一老人。
汉仪君已接,楚奏我空频。
直道其如命,平生不负神。
自伤庚子日,鵩鸟上承尘。

Pronunciation

chóu táng qǐ jū qián hòu jiàn jì èr shǒu

chóu rén kōng wàng guó , jīng niǎo bù guī lín 。
mò huà dàn guān shì , shuí zhī jié wà xīn 。
shuāng diāo shù chuī duàn , tǔ shí jiàn hén shēn 。
yù zuò huái shā fù , míng shí chǐ zì chén 。
hé chǔ diào líng jūn , jiāng biān yī lǎo rén 。
hàn yí jūn yǐ jiē , chǔ zòu wǒ kōng pín 。
zhí dào qí rú mìng , píng shēng bù fù shén 。
zì shāng gēng zǐ rì , fú niǎo shàng chéng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.