Traditional

酬寄牛相公同宿話舊勸酒見贈

每來政事堂中宿,共憶華陽觀裏時。
日暮獨歸愁米盡,泥深同出借驢騎。
交遊今日唯殘我,富貴當年更有誰?
彼此相看頭雪白,一杯可合重推辭?

Simplified

酬寄牛相公同宿话旧劝酒见赠

每来政事堂中宿,共忆华阳观里时。
日暮独归愁米尽,泥深同出借驴骑。
交游今日唯残我,富贵当年更有谁?
彼此相看头雪白,一杯可合重推辞?

Pronunciation

chóu jì niú xiāng gōng tóng sù huà jiù quàn jiǔ jiàn zèng

měi lái zhèng shì táng zhōng sù , gòng yì huá yáng guān lǐ shí 。
rì mù dú guī chóu mǐ jìn , ní shēn tóng chū jiè lǘ qí 。
jiāo yóu jīn rì wéi cán wǒ , fù guì dāng nián gēng yǒu shuí ?
bǐ cǐ xiāng kàn tóu xuě bái , yī bēi kě hé zhòng tuī cí ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.