Traditional

酬崔侍禦期籍道士不至兼寄

一心求妙道,幾歲候真師。
丹竈今何在,白雲無定期。
昆侖煙景絕,汗漫往還遲。
君但焚香待,人間到有時。

Simplified

酬崔侍御期籍道士不至兼寄

一心求妙道,几岁候真师。
丹灶今何在,白云无定期。
昆仑烟景绝,汗漫往还迟。
君但焚香待,人间到有时。

Pronunciation

chóu cuī shì yù qī jí dào shì bù zhì jiān jì

yī xīn qiú miào dào , jī suì hòu zhēn shī 。
dān zào jīn hé zài , bái yún wú dìng qī 。
kūn lún yān jǐng jué , hàn màn wǎng huán chí 。
jūn dàn fén xiāng dài , rén jiān dào yǒu shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.