Traditional

酬崔光祿冬日述懷贈答

徐陳嘗並作,枚馬亦同時。
各負當朝譽,俱承明主私。
夫君邁前侶,觀國騁奇姿。
山似鳴威鳳,泉如出寶龜。
才雄子雲筆,學廣仲舒帷。
紫綬拂三寺,朱門臨九逵。
昔我含香日,聯爾縉雲司。
朝攜蘭省步,夕退竹林期。
中路一分手,數載來何遲。
求友還相得,群英復在茲。
留臺少人務,方駕遞尋追。
涉玩懷同賞,沾芳憶共持。
迎賓南澗飲,載妓東城嬉。
春郊綠畝秀,秋澗白雲滋。
名畫披人物,良書討滯疑。
興來光不惜,歡往跡如遺。
歲晏罷行樂,層城間所思。
夜魂燈處厭,朝發鏡前衰。
忽枉崔駰什,兼流韋孟詞。
曲高彌寡和,主善代為師。
齊戒觀華玉,留連嘆色絲。
終慚起予者,何足與言詩。

Simplified

酬崔光禄冬日述怀赠答

徐陈尝并作,枚马亦同时。
各负当朝誉,俱承明主私。
夫君迈前侣,观国骋奇姿。
山似鸣威凤,泉如出宝龟。
才雄子云笔,学广仲舒帷。
紫绶拂三寺,朱门临九逵。
昔我含香日,联尔缙云司。
朝携兰省步,夕退竹林期。
中路一分手,数载来何迟。
求友还相得,群英复在兹。
留台少人务,方驾递寻追。
涉玩怀同赏,沾芳忆共持。
迎宾南涧饮,载妓东城嬉。
春郊绿亩秀,秋涧白云滋。
名画披人物,良书讨滞疑。
兴来光不惜,欢往迹如遗。
岁晏罢行乐,层城间所思。
夜魂灯处厌,朝发镜前衰。
忽枉崔駰什,兼流韦孟词。
曲高弥寡和,主善代为师。
齐戒观华玉,留连叹色丝。
终惭起予者,何足与言诗。

Pronunciation

chóu cuī guāng lù dōng rì shù huái zèng dá

xú chén cháng bìng zuò , méi mǎ yì tóng shí 。
gè fù dāng zhāo yù , jù chéng míng zhǔ sī 。
fū jūn mài qián lǚ , guān guó chěng qí zī 。
shān sì míng wēi fèng , quán rú chū bǎo guī 。
cái xióng zǐ yún bǐ , xué guǎng zhòng shū wéi 。
zǐ shòu fú sān sì , zhū mén lín jiǔ kuí 。
xī wǒ hán xiāng rì , lián ěr jìn yún sī 。
zhāo xié lán shěng bù , xī tuì zhú lín qī 。
zhōng lù yī fēn shǒu , shù zài lái hé chí 。
qiú yǒu huán xiāng dé , qún yīng fù zài zī 。
liú tái shǎo rén wù , fāng jià dì xún zhuī 。
shè wán huái tóng shǎng , zhān fāng yì gòng chí 。
yíng bīn nán jiàn yǐn , zài jì dōng chéng xī 。
chūn jiāo lǜ mǔ xiù , qiū jiàn bái yún zī 。
míng huà pī rén wù , liáng shū tǎo zhì yí 。
xīng lái guāng bù xī , huān wǎng jì rú yí 。
suì yàn bà xíng lè , céng chéng jiān suǒ sī 。
yè hún dēng chǔ yàn , zhāo fā jìng qián shuāi 。
hū wǎng cuī yīn shí , jiān liú wéi mèng cí 。
qū gāo mí guǎ hé , zhǔ shàn dài wéi shī 。
qí jiè guān huá yù , liú lián tàn sè sī 。
zhōng cán qǐ yú zhě , hé zú yǔ yán shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.