Traditional

酬張二倉曹揚子所居見寄兼呈韓郎中

孤雲獨鶴自悠悠,別後經年尚泊舟。
漁父置詞相借問,郎官能賦許依投。
折芳遠寄三春草,乘興閑看萬裏流。
莫怪杜門頻乞假,不堪扶病拜龍樓。

Simplified

酬张二仓曹扬子所居见寄兼呈韩郎中

孤云独鹤自悠悠,别后经年尚泊舟。
渔父置词相借问,郎官能赋许依投。
折芳远寄三春草,乘兴闲看万里流。
莫怪杜门频乞假,不堪扶病拜龙楼。

Pronunciation

chóu zhāng èr cāng cáo yáng zǐ suǒ jū jiàn jì jiān chéng hán láng zhōng

gū yún dú hè zì yōu yōu , bié hòu jīng nián shàng bó zhōu 。
yú fù zhì cí xiāng jiè wèn , láng guān néng fù xǔ yī tóu 。
zhē fāng yuǎn jì sān chūn cǎo , chéng xīng xián kàn wàn lǐ liú 。
mò guài dù mén pín qǐ jiǎ , bù kān fú bìng bài lóng lóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.