Traditional

酬張夏別後道中見寄

離群方歲晏,謫宦在天涯。
暮雪同行少,寒潮欲上遲。
海鷗知吏傲,砂鶴見人衰。
隻畏生秋草,西歸亦未期。

Simplified

酬张夏别后道中见寄

离群方岁晏,谪宦在天涯。
暮雪同行少,寒潮欲上迟。
海鸥知吏傲,砂鹤见人衰。
只畏生秋草,西归亦未期。

Pronunciation

chóu zhāng xià bié hòu dào zhōng jiàn jì

lí qún fāng suì yàn , zhé huàn zài tiān yá 。
mù xuě tóng xíng shǎo , hán cháo yù shàng chí 。
hǎi ōu zhī lì ào , shā hè jiàn rén shuāi 。
zhī wèi shēng qiū cǎo , xī guī yì wèi qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.