Traditional

酬張夏雪夜赴州訪別途中苦寒作

扁舟乘興客,不憚苦寒行。
晚暮相依分,江潮欲別情。
水聲冰下咽,砂路雪中平。
舊劍鋒芒盡,應嫌贈脫輕。

Simplified

酬张夏雪夜赴州访别途中苦寒作

扁舟乘兴客,不惮苦寒行。
晚暮相依分,江潮欲别情。
水声冰下咽,砂路雪中平。
旧剑锋芒尽,应嫌赠脱轻。

Pronunciation

chóu zhāng xià xuě yè fù zhōu fǎng bié tú zhōng kǔ hán zuò

biǎn zhōu chéng xīng kè , bù dàn kǔ hán xíng 。
wǎn mù xiāng yī fēn , jiāng cháo yù bié qíng 。
shuǐ shēng bīng xià yān , shā lù xuě zhōng píng 。
jiù jiàn fēng máng jìn , yīng xián zèng tuō qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.