Traditional

酬張太祝晚秋臥病見寄

高才淹禮寺,短羽翔禁林。
西街居處遠,北闕官曹深。
君病不來訪,我忙難往尋。
差池終日別,寥落經年心。
露濕綠蕪地,月寒紅樹陰。
況茲獨愁夕,聞彼相思吟。
上嘆言笑阻,下嗟時歲侵。
容衰曉窗鏡,思苦秋弦琴。
一章錦繡段,八韻瓊瑤音。
何以報珍重?
慚無雙南金。

Simplified

酬张太祝晚秋卧病见寄

高才淹礼寺,短羽翔禁林。
西街居处远,北阙官曹深。
君病不来访,我忙难往寻。
差池终日别,寥落经年心。
露湿绿芜地,月寒红树阴。
况兹独愁夕,闻彼相思吟。
上叹言笑阻,下嗟时岁侵。
容衰晓窗镜,思苦秋弦琴。
一章锦绣段,八韵琼瑶音。
何以报珍重?
惭无双南金。

Pronunciation

chóu zhāng tài zhù wǎn qiū wò bìng jiàn jì

gāo cái yān lǐ sì , duǎn yǔ xiáng jīn lín 。
xī jiē jū chǔ yuǎn , běi què guān cáo shēn 。
jūn bìng bù lái fǎng , wǒ máng nán wǎng xún 。
chà chí zhōng rì bié , liáo luò jīng nián xīn 。
lù shī lǜ wú dì , yuè hán hóng shù yīn 。
kuàng zī dú chóu xī , wén bǐ xiāng sī yín 。
shàng tàn yán xiào zǔ , xià jiē shí suì qīn 。
róng shuāi xiǎo chuāng jìng , sī kǔ qiū xián qín 。
yī zhāng jǐn xiù duàn , bā yùn qióng yáo yīn 。
hé yǐ bào zhēn zhòng ?
cán wú shuāng nán jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.