Traditional

酬張繼

悵望南徐登北固,迢遙西塞恨東關。
落日臨川問音信,寒潮唯帶夕陽還。

Simplified

酬张继

怅望南徐登北固,迢遥西塞恨东关。
落日临川问音信,寒潮唯带夕阳还。

Pronunciation

chóu zhāng jì

chàng wàng nán xú dēng běi gù , tiáo yáo xī sāi hèn dōng guān 。
luò rì lín chuān wèn yīn xìn , hán cháo wéi dài xī yáng huán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.