Traditional

酬微之

滿帙填箱唱和詩,少年為戲老成悲。
聲聲麗曲敲寒玉,句句妍辭綴色絲。
吟玩獨當明月夜,傷嗟同是白頭時。
由來才命相磨折,天遣無兒欲怨誰。

Simplified

酬微之

满帙填箱唱和诗,少年为戏老成悲。
声声丽曲敲寒玉,句句妍辞缀色丝。
吟玩独当明月夜,伤嗟同是白头时。
由来才命相磨折,天遣无儿欲怨谁。

Pronunciation

chóu wēi zhī

mǎn zhì tián xiāng chàng hé shī , shǎo nián wéi xì lǎo chéng bēi 。
shēng shēng lì qū qiāo hán yù , jù jù yán cí zhuì sè sī 。
yín wán dú dāng míng yuè yè , shāng jiē tóng shì bái tóu shí 。
yóu lái cái mìng xiāng mó zhē , tiān qiǎn wú ér yù yuàn shuí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.