Traditional

酬微之誇鏡湖

我嗟身老歲方徂,君更官高興轉孤。
軍門郡閣曾閑否,禹穴耶溪得到無。
酒盞省陪波卷白,骰盆思共彩呼盧。
一泓鏡水誰能羨,自有胸中萬頃湖。
[微之詩雲:孫園虎寺隨宜看,不必遙遙羨鏡湖。
故以此戲言答之。
]

Simplified

酬微之夸镜湖

我嗟身老岁方徂,君更官高兴转孤。
军门郡阁曾闲否,禹穴耶溪得到无。
酒盏省陪波卷白,骰盆思共彩呼卢。
一泓镜水谁能羡,自有胸中万顷湖。
[微之诗云:孙园虎寺随宜看,不必遥遥羡镜湖。
故以此戏言答之。
]

Pronounciation

chóu wēi zhī kuā jìng hú

wǒ jiē shēn lǎo suì fāng cú , jūn gēng guān gāo xīng zhuǎn gū 。
jūn mén jùn gé zēng xián fǒu , yǔ xué yé xī dé dào wú 。
jiǔ zhǎn shěng péi bō juàn bái , tóu pén sī gòng cǎi hū lú 。
yī hóng jìng shuǐ shuí néng xiàn , zì yǒu xiōng zhōng wàn qǐng hú 。
[ wēi zhī shī yún : sūn yuán hǔ sì suí yí kàn , bù bì yáo yáo xiàn jìng hú 。
gù yǐ cǐ xì yán dá zhī 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.