Traditional

酬微之開拆新樓初畢相報末聯見戲之作

海山郁郁石棱棱,新豁高居正好登。
南臨贍部三千界,東對蓬宮十二層。
報我樓成秋望月,把君詩讀夜回燈。
無妨卻有他心眼,妝點亭臺即不能。

Simplified

酬微之开拆新楼初毕相报末联见戏之作

海山郁郁石棱棱,新豁高居正好登。
南临赡部三千界,东对蓬宫十二层。
报我楼成秋望月,把君诗读夜回灯。
无妨却有他心眼,妆点亭台即不能。

Pronunciation

chóu wēi zhī kāi chāi xīn lóu chū bì xiāng bào mò lián jiàn xì zhī zuò

hǎi shān yù yù shí léng léng , xīn huō gāo jū zhèng hǎo dēng 。
nán lín shàn bù sān qiān jiè , dōng duì péng gōng shí èr céng 。
bào wǒ lóu chéng qiū wàng yuè , bǎ jūn shī dú yè huí dēng 。
wú fáng què yǒu tā xīn yǎn , zhuāng diǎn tíng tái jí bù néng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.