Traditional

酬揚州白塔寺永上人

塔上是何緣,香燈續細煙。
松枝當麈尾,柳絮替蠶綿。
浮草經行遍,空花義趣圓。
我來雖為法,暫借一床眠。

Simplified

酬扬州白塔寺永上人

塔上是何缘,香灯续细烟。
松枝当麈尾,柳絮替蚕绵。
浮草经行遍,空花义趣圆。
我来虽为法,暂借一床眠。

Pronunciation

chóu yáng zhōu bái tǎ sì yǒng shàng rén

tǎ shàng shì hé yuán , xiāng dēng xù xì yān 。
sōng zhī dāng zhǔ wěi , liǔ xù tì cán mián 。
fú cǎo jīng xíng biàn , kōng huā yì qù yuán 。
wǒ lái suī wéi fǎ , zàn jiè yī chuáng mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.