Traditional

酬本部韋左司

好鳥依佳樹,飛雨灑高城。
況與二三子,列坐分兩楹。
文雅一何盛,林塘含餘清。
府君未歸朝,遊子不待晴。
白雲帝城遠,滄江楓葉鳴。
卻略欲一言,零淚和酒傾。
寸心久摧折,別離重骨驚。
安得淩風翰,肅肅賓天京。

Simplified

酬本部韦左司

好鸟依佳树,飞雨洒高城。
况与二三子,列坐分两楹。
文雅一何盛,林塘含馀清。
府君未归朝,游子不待晴。
白云帝城远,沧江枫叶鸣。
却略欲一言,零泪和酒倾。
寸心久摧折,别离重骨惊。
安得凌风翰,肃肃宾天京。

Pronunciation

chóu běn bù wéi zuǒ sī

hǎo niǎo yī jiā shù , fēi yǔ sǎ gāo chéng 。
kuàng yǔ èr sān zǐ , liè zuò fēn liǎng yíng 。
wén yǎ yī hé shèng , lín táng hán yú qīng 。
fǔ jūn wèi guī zhāo , yóu zǐ bù dài qíng 。
bái yún dì chéng yuǎn , cāng jiāng fēng yè míng 。
què l cùn xīn jiǔ cuī zhē , bié lí zhòng gǔ jīng 。
ān dé líng fēng hàn , sù sù bīn tiān jīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.