Traditional

酬權器

南望江南滿山雪,此情惆悵將誰說。
徒隨群吏不曾閑,顧與諸生為久別。
聞君靜坐轉耽書,種樹葺茅還舊居。
終日白雲應自足,明年芳草又何如。
人生有懷若不展,出入公門猶未免。
回舟朝夕待春風,先報華陽洞深淺。

Simplified

酬权器

南望江南满山雪,此情惆怅将谁说。
徒随群吏不曾闲,顾与诸生为久别。
闻君静坐转耽书,种树葺茅还旧居。
终日白云应自足,明年芳草又何如。
人生有怀若不展,出入公门犹未免。
回舟朝夕待春风,先报华阳洞深浅。

Pronunciation

chóu quán qì

nán wàng jiāng nán mǎn shān xuě , cǐ qíng chóu chàng jiāng shuí shuō 。
tú suí qún lì bù zēng xián , gù yǔ zhū shēng wéi jiǔ bié 。
wén jūn jìng zuò zhuǎn dān shū , zhǒng shù qì máo huán jiù jū 。
zhōng rì bái yún yīng zì zú , míng nián fāng cǎo yòu hé rú 。
rén shēng yǒu huái ruò bù zhǎn , chū rù gōng mén yóu wèi miǎn 。
huí zhōu zhāo xī dài chūn fēng , xiān bào huá yáng dòng shēn qiǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.