Traditional

酬李侍禦登嶽陽見寄

想見孤舟去,無由此路尋。
暮帆遙在眼,春色獨何心。
綠水瀟湘闊,青山鄠杜深。
誰當北風至,為爾一開襟。

Simplified

酬李侍御登岳阳见寄

想见孤舟去,无由此路寻。
暮帆遥在眼,春色独何心。
绿水潇湘阔,青山鄠杜深。
谁当北风至,为尔一开襟。

Pronunciation

chóu lǐ shì yù dēng yuè yáng jiàn jì

xiǎng jiàn gū zhōu qù , wú yóu cǐ lù xún 。
mù fān yáo zài yǎn , chūn sè dú hé xīn 。
lǜ shuǐ xiāo xiāng kuò , qīng shān hù dù shēn 。
shuí dāng běi fēng zhì , wéi ěr yī kāi jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.