Traditional

酬李判官度梨嶺見寄

隴首怨西征,嶺南雁北顧。
行人與流水,共向閩中去。

Simplified

酬李判官度梨岭见寄

陇首怨西征,岭南雁北顾。
行人与流水,共向闽中去。

Pronunciation

chóu lǐ pàn guān dù lí lǐng jiàn jì

lǒng shǒu yuàn xī zhēng , lǐng nán yàn běi gù 。
xíng rén yǔ liú shuǐ , gòng xiàng mǐn zhōng qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.