Traditional

酬李司兵直夜見寄

江城聞鼓角,旅宿復何如。
寒月此宵半,春風舊歲餘。
徒雲資薄祿,未必勝閑居。
見欲扁舟去,誰能畏簡書。

Simplified

酬李司兵直夜见寄

江城闻鼓角,旅宿复何如。
寒月此宵半,春风旧岁馀。
徒云资薄禄,未必胜闲居。
见欲扁舟去,谁能畏简书。

Pronunciation

chóu lǐ sī bīng zhí yè jiàn jì

jiāng chéng wén gǔ jiǎo , lǚ sù fù hé rú 。
hán yuè cǐ xiāo bàn , chūn fēng jiù suì yú 。
tú yún zī báo lù , wèi bì shèng xián jū 。
jiàn yù biǎn zhōu qù , shuí néng wèi jiǎn shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.