Traditional

酬李員外從崔錄事載華宿三河戍先見寄

寒江鳴石瀨,歸客夜初分。
人語空山答,猿聲獨戍聞。
遲來朝及暮,愁去水連雲。
歲晚心誰在,青山見此君。

Simplified

酬李员外从崔录事载华宿三河戍先见寄

寒江鸣石濑,归客夜初分。
人语空山答,猿声独戍闻。
迟来朝及暮,愁去水连云。
岁晚心谁在,青山见此君。

Pronunciation

chóu lǐ yuán wài cóng cuī lù shì zài huá sù sān hé shù xiān jiàn jì

hán jiāng míng shí lài , guī kè yè chū fēn 。
rén yǔ kōng shān dá , yuán shēng dú shù wén 。
chí lái zhāo jí mù , chóu qù shuǐ lián yún 。
suì wǎn xīn shuí zài , qīng shān jiàn cǐ jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.