Traditional

酬李少府曹長官舍見贈

低腰復斂手,心體不遑安。
一落風塵下,方知為吏難。
公事與日長,宦情隨歲闌。
惆悵青袍袖,蕓香無半殘。
賴有李夫子,此懷聊自寬。
兩心如止水,彼此無波瀾。
往往簿書暇,相勸強為歡。
白馬曉踏雪,淥觴春暖寒。
戀月夜同宿,愛山晴共看。
野性自相近,不是為同官。

Simplified

酬李少府曹长官舍见赠

低腰复敛手,心体不遑安。
一落风尘下,方知为吏难。
公事与日长,宦情随岁阑。
惆怅青袍袖,芸香无半残。
赖有李夫子,此怀聊自宽。
两心如止水,彼此无波澜。
往往簿书暇,相劝强为欢。
白马晓踏雪,渌觞春暖寒。
恋月夜同宿,爱山晴共看。
野性自相近,不是为同官。

Pronunciation

chóu lǐ shǎo fǔ cáo cháng guān shè jiàn zèng

dī yāo fù liǎn shǒu , xīn tǐ bù huáng ān 。
yī luò fēng chén xià , fāng zhī wéi lì nán 。
gōng shì yǔ rì cháng , huàn qíng suí suì lán 。
chóu chàng qīng páo xiù , yún xiāng wú bàn cán 。
lài yǒu lǐ fū zǐ , cǐ huái liáo zì kuān 。
liǎng xīn rú zhǐ shuǐ , bǐ cǐ wú bō lán 。
wǎng wǎng bù shū xiá , xiāng quàn qiáng wéi huān 。
bái mǎ xiǎo tà xuě , lù shāng chūn nuǎn hán 。
liàn yuè yè tóng sù , ài shān qíng gòng kàn 。
yě xìng zì xiāng jìn , bù shì wéi tóng guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.