Traditional

酬李穆見寄

孤舟相訪至天涯,萬轉雲山路更賒。
欲掃柴門迎遠客,青苔黃葉滿貧家。

Simplified

酬李穆见寄

孤舟相访至天涯,万转云山路更赊。
欲扫柴门迎远客,青苔黄叶满贫家。

Pronunciation

chóu lǐ mù jiàn jì

gū zhōu xiāng fǎng zhì tiān yá , wàn zhuǎn yún shān lù gēng shē 。
yù sǎo chái mén yíng yuǎn kè , qīng tái huáng yè mǎn pín jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.