Traditional

酬李補闕

十年歸客但心傷,三徑無人已自荒。
夕宿靈臺伴煙月,晨趨建禮逐衣裳。
偶因麋鹿隨豐草,謬荷鴛鸞借末行。
縱有諫書猶未獻,春風拂地日空長。

Simplified

酬李补阙

十年归客但心伤,三径无人已自荒。
夕宿灵台伴烟月,晨趋建礼逐衣裳。
偶因麋鹿随丰草,谬荷鸳鸾借末行。
纵有谏书犹未献,春风拂地日空长。

Pronunciation

chóu lǐ bǔ què

shí nián guī kè dàn xīn shāng , sān jìng wú rén yǐ zì huāng 。
xī sù líng tái bàn yān yuè , chén qū jiàn lǐ zhú yī cháng 。
ǒu yīn mí lù suí fēng cǎo , miù hé yuān luán jiè mò xíng 。
zòng yǒu jiàn shū yóu wèi xiàn , chūn fēng fú dì rì kōng cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.