Traditional

酬李郎中夜登蘇州城樓見寄

辛勤萬裏道,蕭索九秋殘。
日照閩中夜,天凝海上寒。
客程無地遠,主意在人安。
遙寄登樓作,空知行路難。

Simplified

酬李郎中夜登苏州城楼见寄

辛勤万里道,萧索九秋残。
日照闽中夜,天凝海上寒。
客程无地远,主意在人安。
遥寄登楼作,空知行路难。

Pronunciation

chóu lǐ láng zhōng yè dēng sū zhōu chéng lóu jiàn jì

xīn qín wàn lǐ dào , xiāo suǒ jiǔ qiū cán 。
rì zhào mǐn zhōng yè , tiān níng hǎi shàng hán 。
kè chéng wú dì yuǎn , zhǔ yì zài rén ān 。
yáo jì dēng lóu zuò , kōng zhī xíng lù nán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.