Traditional

酬楊九弘貞長安病中見寄

伏枕君寂寂,折腰我營營。
所嗟經時別,相去一宿程。
攜手昨何時,昆明春水平。
離郡來幾日,太白夏雲生。
之子未得意,貧病客帝城。
貧堅誌士節,病長高人情。
隱幾自恬淡,閉門無送迎。
龍臥心有待,鶴瘦貌彌清。
清機發為文,投我如振瓊。
何以慰饑渴,捧之吟一聲。

Simplified

酬杨九弘贞长安病中见寄

伏枕君寂寂,折腰我营营。
所嗟经时别,相去一宿程。
携手昨何时,昆明春水平。
离郡来几日,太白夏云生。
之子未得意,贫病客帝城。
贫坚志士节,病长高人情。
隐几自恬淡,闭门无送迎。
龙卧心有待,鹤瘦貌弥清。
清机发为文,投我如振琼。
何以慰饥渴,捧之吟一声。

Pronunciation

chóu yáng jiǔ hóng zhēn cháng ān bìng zhōng jiàn jì

fú zhěn jūn jì jì , zhē yāo wǒ yíng yíng 。
suǒ jiē jīng shí bié , xiāng qù yī sù chéng 。
xié shǒu zuó hé shí , kūn míng chūn shuǐ píng 。
lí jùn lái jī rì , tài bái xià yún shēng 。
zhī zǐ wèi dé yì , pín bìng kè dì chéng 。
pín jiān zhì shì jié , bìng cháng gāo rén qíng 。
yǐn jī zì tián dàn , bì mén wú sòng yíng 。
lóng wò xīn yǒu dài , hè shòu mào mí qīng 。
qīng jī fā wéi wén , tóu wǒ rú zhèn qióng 。
hé yǐ wèi jī kě , pěng zhī yín yī shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.